Mushroom Paratha

680.00

Mushrooms in Paratha at Boat Basin, Karachi