Mushroom Paratha

400.00

Mushrooms in Paratha at Boat Basin, Karachi